Негізгі бет / Байланыс Байланыс


 Заңды мекен-жайы және банктегі реквизиттері


 Заңды тұлғалардың бірлестігі


«Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық

Университетінің түлектер қауымдастығы»

 

АО БанкЦентрКредит

БИН 081040002351

ИИК KZ818560000000481401

БИК KCJBKZKX

КБЕ 18

 

 

050040 Қазақстан Республикасы,  Алматы қ.,

Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ. 71,

 

 

Тел. Сл. + 7 727 377 3360; 

E-mail: kulgazira.baltabayeva@kaznu.kz 

E-mail: kulgazrianuranovna@gmail.com